XVII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie w zdalnym trybie obradowania - 28 maja 2020 roku

 

             Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w zdalnym trybie obradowania XVII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

czwartek, 28 maja 2020 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Godziesze Małe oraz obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu oraz służebnością gruntową,

b) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

c) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Godziesze Wielkie umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,

d) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,

e) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie www.godzieszewielkie.pl.

 

                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                     Mirosława Kobyłka