XVIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 25 czerwca 2020 roku

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w zdalnym trybie obradowania XVIII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

25 czerwca 2020 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Raport o stanie Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok.

a) rozpatrzenie i debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

5. Rozpatrzenie i dyskusja nad:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,

b) sprawozdaniem finansowym za 2019 rok,

c) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok,

d) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok,

b) udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,

c) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Godziesze Wielkie lub jej jednostkom organizacyjnym,

d) określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021,

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu,

f) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie www.godzieszewielkie.pl.
                                                      

                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                              Mirosława Kobyłka