XXIX sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie w zdalnym trybie obardowania - 27 maja 2021 roku

           Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w zdalnym trybie obradowania XXIX sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 27 maja 2021 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia ponownej petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO,

b) sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wolica – Etap I,

d) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok,

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2032.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie www.godzieszewielkie.pl.


                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                     Mirosława Kobyłka