2012

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie 20 grudnia 2012 roku

      

XXVII Sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 20 grudnia 2012 roku

Uchwały od nr XXVII/142/2012  do nr  XXVII/148/2012

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XXVII/142/2012

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Godziesze Wielkie na 2013 rok

 tekst uchwały

załącznik do uchwały

załącznik do GPRPA

XXVII/143/2012

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Godziesze Wielkie

tekst uchwały

 

XXVII/144/2012

zatwierdzenia taryfy za 1m3 na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz stawki opłaty abonamentowej na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XXVII/145/2012

zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XXVII/146/2012

wysokości opłat za 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych do gminnej oczyszczalni ścieków Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XXVII/147/2012

zmiany uchwały nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

tekst uchwały

XXVII/148/2012

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

tekst uchwały

 

 

Lista wiadomości