2015

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 13 lutego 2015 roku

 

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie w dniu 13 lutego 2015 roku

Uchwały od nr IV/17/2015  do  nr IV/31/2015 

 

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

IV/17/2015

wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko - Ostrowska

tekst uchwały

IV/18/2015

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2015 roku

tekst uchwały

IV/19/2015

nagród za osiągnięte wyniki sportowe

tekst uchwały

IV/20/2015

zmiany uchwały nr XXVII/143/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Godziesze Wielkie

tekst uchwały

IV/21/2015

ustalenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso

tekst uchwały

Uchwała Kolegium RIO

IV/22/2015

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

tekst uchwały

Uchwała Kolegium RIO

IV/23/2015

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

IV/24/2015

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

tekst uchwały

IV/25/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

IV/26/2015

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu

tekst uchwały

IV/27/2015

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

tekst uchwały

zał.1     zał.2

zał.3

IV/28/2015

przyjęcia planów pracy Rady Gminy Godziesze Wielkie i stałych Komisji na 2015 rok

tekst uchwały

IV/29/2015

utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

tekst uchwały

IV/30/2015

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

tekst uchwały

IV/31/2015

protestu wyborczego w sprawie wyborów sołtysa wsi Wolica

tekst uchwały

 

   

Lista wiadomości