2015

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 27 marca 2015 roku

 

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie w dniu 27 marca 2015 roku

Uchwały od nr V/32/2015  do  nr V/46/2015 

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

V/32/2015

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok

tekst uchwały

załącznik

V/33/2015

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borek

tekst uchwały

załącznik

V/34/2015

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

tekst uchwały

załącznik nr 1,2,3,4 

V/35/2015

w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni" na okres programowania 2014-2020"

tekst uchwały

V/36/2015

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

załącznik

V/37/2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

tekst uchwały

Uchwała Kolegium RIO

V/38/2015

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

tekst uchwały

Uchwała Kolegium RIO

V/39/2015

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

V/40/2015

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne

tekst uchwały

V/41/2015

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

tekst uchwały

załącznik

Uchwała Kolegium RIO

V/42/2015

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Godziesze Wielkie porozumienia w celu współtworzenia jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

tekst uchwały

V/43/2015

w sprawie powołania Komisji Statutowej

tekst uchwały

V/44/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

tekst uchwały

zał.1      zał.2

zał.3      zał.4

V/45/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2020

tekst uchwały

zał.1      zał.2

V/46/2015

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości KOPIE, wieś

tekst uchwały

załącznik 

Lista wiadomości