2015

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 06 listopada 2015 roku

    

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 06 listopada 2015 roku

Uchwały od nr XII/78/2015 do nr XII/87/2015

 

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XII/78/2015

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

tekst uchwały

XII/79/2015

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

tekst uchwały

XII/80/2015

określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

tekst uchwały

XII/81/2015

wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej

tekst uchwały

XII/82/2015

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

tekst uchwały

XII/83/2015

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tekst uchwały

XII/84/2015

uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018

tekst uchwały

załącznik

XII/85/2015

przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych

tekst uchwały

XII/86/2015

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

tekst uchwały

zał.1       zał.2

XII/87/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022

tekst uchwały

zał.1      zał.2

 

 

Lista wiadomości