2015

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 30 listopada 2015 roku

    

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 30 listopada 2015 roku

Uchwały od nr XIII/88/2015 do nr XIII/97/2015

 

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XIII/88/2015

wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

tekst uchwały

XIII/89/2015

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

tekst uchwały

XIII/90/2015

uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Godziesze Wielkie na 2016 rok

tekst uchwały

załącznik

XIII/91/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych

tekst uchwały

XIII/92/2015

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

tekst uchwały

zał.1      zał.2

zał.3a   zał.3b

zał.4

XIII/93/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tekst uchwały

XIII/94/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej

tekst uchwały

XIII/95/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

tekst uchwały

Uchwała Nr 25/1464/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2015 roku

XIII/96/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

tekst uchwały

zał.1      zał.2

zał.3

XIII/97/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022

tekst uchwały

zał.1      zał.2

 

 

Lista wiadomości