2015

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 18 grudnia 2015 roku

    

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 18 grudnia 2015 roku

Uchwały od nr XIV/98/2015 do nr XIV/106/2015

 

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XIV/98/2015

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

tekst uchwały

XIV/99/2015

ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

tekst uchwały

XIV/100/2015

przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"

tekst uchwały

XIV/101/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

tekst uchwały

XIV/102/2015

zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XIV/103/2015

ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XIV/104/2015

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

tekst uchwały

zał.1    zał.2

XIV/105/2015

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2022

tekst uchwały

zał.1 zał2

Uchwała Nr 1/2/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2016 roku

XIV/106/2015

uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

tekst uchwały

zał.1

zał.2

zał.3a

zał.3b

zał.3c

zał.4

zał.5

zał.6

zał.7

zał.8

 

 

 

Lista wiadomości