Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 25 czerwca 2019 roku

 

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 25 czerwca 2019 roku

Uchwały od nr IX/61/2019 do nr IX/71/2019

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

IX/61/2019

udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

IX/62/2019

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok

tekst uchwały

IX/63/2019

udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

tekst uchwały

IX/64/2019

powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sadu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023 z terenu Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

IX/65/2019

zmiany uchwały Nr 21/IV/99 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia Gminy Godziesze Wielkie do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”

tekst uchwały

IX/66/2019

zmiany uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

tekst uchwały

IX/67/2019

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

tekst uchwały

IX/68/2019

wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Godziesze Wielkie

tekst uchwały

IX/69/2019

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica

tekst uchwały

IX/70/2019

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

tekst uchwały

IX/71/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

tekst uchwały

Uchwała Nr 15/913/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2019 roku

 

Imienne głosowania radnych