Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 10 maja 2019 roku

 

  Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 10 maja 2019 roku

Uchwały od nr VII/50/2019 do nr VII/57/2019

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

VII/50/2019

zmiany Statutu Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

VII/51/2019

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie od 1 września 2019r.

tekst uchwały

VII/52/2019

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

tekst uchwały

VII/53/2019

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego we wsi Biała z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony

tekst uchwały

VII/54/2019

zamiany nieruchomości

tekst uchwały

VII/55/2019

ustalenia opłaty za 1m3 ścieków socjalno – bytowych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Saczynie

tekst uchwały

VII/56/2019

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

tekst uchwały

Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej

VII/57/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029

tekst uchwały

 

Imienne głosowania radnych