Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 27 września 2019 roku

 

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 27 września 2019 roku

Uchwały od nr XI/76/2019 do nr XI/85/2019

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XI/76/2019

powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia jej składu osobowego

tekst uchwały

XI/77/2019

stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023

tekst uchwały

XI/78/2019

regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie

tekst uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.418.2019.2

XI/79/2019

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

tekst uchwały

XI/80/2019

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica

tekst uchwały

XI/81/2019

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

tekst uchwały

XI/82/2019

przejęcia od Powiatu Kaliskiego do realizacji zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych

tekst uchwały

XI/83/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XI/84/2019

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

tekst uchwały

XI/85/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

tekst uchwały

 

 Imienne głosowania radnych