Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 29 października 2019 roku

 

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 29 października 2019 roku

Uchwały od nr XII/86/2019 do nr XII/100/2019

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XII/86/2019

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

tekst uchwały

XII/87/2019

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

Uchwała Nr 23/1381/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 r.

XII/88/2019

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica

tekst uchwały

XII/89/2019

zmiany uchwały nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XII/90/2019

zmiany uchwały XLI/239/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie,

tekst uchwały

XII/91/2019

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XII/92/2019

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XII/93/2019

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,

tekst uchwały

XII/94/2019

wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tekst uchwały

XII/95/2019

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

tekst uchwały

XII/96/2019

wyrażenia intencji zawarcia porozumienia między Gminą Godziesze Wielkie a Powiatem Kaliskim w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego

tekst uchwały

XII/97/2019

uznania „Powiatowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

tekst uchwały

XII/98/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego do realizacji zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych

tekst uchwały

XII/99/2019

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

tekst uchwały

XII/100/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

tekst uchwały

Uchwała Nr 23/1333/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019r.

 

  Imienne głosowania radnych