Uchwały podjete na XIV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 20 grudnia 2019 roku

 

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 20 grudnia 2019 roku

Uchwały od nr XIV/108/2019 do nr XIV/117/2019

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XIV/108/2019

przyjęcia planów pracy Rady Gminy Godziesze Wielkie i stałych Komisji na 2020 rok

tekst uchwały

XIV/109/2019

gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych dla Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

tekst uchwały

XIV/110/2019

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

tekst uchwały

XIV/111/2019

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica

tekst uchwały

XIV/112/2019

ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

tekst uchwały

XIV/113/2019

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

tekst uchwały

Uchwała Nr 2/54/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2020 r.

XIV/114/2019

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

tekst uchwały

XIV/115/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

tekst uchwały

XIV/116/2019

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034

tekst uchwały

XIV/117/2019

uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

tekst uchwały

Uchwała Nr 2/98/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej     w Poznaniu z dnia 22.01.2020 r.

Zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu o zmianie terminu do usunięcia nieprawidłowości

Uchwała Nr 8/399/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 roku

 

Imienne głosowania radnych