Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 30 marca 2020 roku

 

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 30 marca 2020 roku

Uchwały od nr XVI/124/2020 do nr XVI/132/2020

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XVI/124/2020

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

tekst uchwały

XVI/125/2020

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XVI/126/2020

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XVI/127/2020

zmiany uchwały nr IX/67/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

tekst uchwały

XVI/128/2020

zmiany uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

tekst uchwały

XVI/129/2020

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stobno Siódme

tekst uchwały

XVI/130/2020

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica

tekst uchwały

XVI/131/2020

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok tekst uchwały

XVI/132/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034 tekst uchwały

 

 

Imienne głosowania radnych