2021

Uchwały podjete na XXX sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 25 czerwca 2021 roku

 

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 25 czerwca 2021 roku

Uchwały od nr XXX/202/2021 do nr XXX/212/2021

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XXX/202/2021

udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XXXI/203/2021

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2020 rok

tekst uchwały

XXX/204/2021

udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

tekst uchwały

XXX/205/2021

określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022

tekst uchwały

XXX/206/2021

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Godziesze Małe,

tekst uchwały

XXX/207/2021 przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie tekst uchwały
XXX/208/2021 zmiany uchwały nr XX/148/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty tekst uchwały
XXX/209/2021 zmiany uchwały nr XX/149/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, tekst uchwały
XXX/210/2021 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej tekst uchwały
XXX/211/2021 zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

tekst uchwały

Uchwała Nr 18/1173/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21.07.2021 roku

XXX/212/2021 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2032 tekst uchwały

 

Imienne głosowania radnych

 

 

 

Lista wiadomości