Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2020

Zarządzenie Nr 323/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2020

 

Uchwała Nr SO-4/0954/88/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 15.04.2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2019

Uchwała Nr SO - 0954/5/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok


Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2018

Uchwała Nr SO - 0954/3/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok

 

Zarządzenie Nr 441/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2017

 

Uchwała Nr SO-0954/6/3/Ka/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie opnii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 299/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2016

    Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

    Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2016r.

Uchwała Nr SO 0954/2/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2015 rok

Zarządzenie Nr 170/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2015

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2015 roku

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Godziesze Wielkie sporządzony na dzień 31-12-2015 roku

Uchwała Nr SO - 0954/5/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetuGminy za 2014 rok

Załacznik nr 1 - dochody

Załacznik nr 2 - wydatki

Załacznik nr 3 - Wydatki majatkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku

Załacznik nr 4 - Fundusz sołecki

Załacznik nr 5 -  wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku , Załacznik nr 6 - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku

Załącznik nr 7 - zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

Załącznik nr 8 - realizacja Funduszu sołeckiego za 2014 rok

Załącznik nr 9 - realizacja w 2014 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

Załącznik nr 10 - realizacja własnych zadań inwestycyjnych w 2014 roku przez Gmine Godziesze Wielkie w zakresie infrastruktury drogowej według efektów

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2014 roku

Zestawienie stanu środków trwałych , pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2014 roku

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie przyjętych w 2014 roku do ewidencji księgowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w drodze inwentaryzacji 

Uchwała Nr SO 0954/1/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok

   

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok

  Załącznik nr 1 - dochody

  Załącznik nr 2 - wydatki

  Załącznik nr 3 - zadania inwestycyjne w 2013 roku 

  Załącznik nr 4 - realizacja Funduszu sołeckiego w 2013 rok

  Załącznik nr 5 i nr 6 - Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku, Wykaz udzielonych dotacji dla  jednostek spoza sektora   finansów publicznych w 2013 roku

  Załącznik nr 7 - Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku

  Załącznik nr 8 - Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

  Załącznik nr 9 - Realizacja w 2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2013 rok

  Zestawienie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnoprawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2013 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2012 rok

 

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2012 rok

  Załącznik nr 1 - dochody

  Załącznik nr 2 - wydatki

  Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe

  Załącznik nr 4 - realizacja Funduszu sołeckiego za 2012 rok

  Załącznik nr 5 i nr 6 - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku, wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora   finansów publicznych w 2012 roku

  Załącznik nr 7 - Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku

  Załącznik nr 8 - Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2012 rok

  Zestawienie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnoprawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2012 roku

 Uchwała  Nr SO 0954/11/1/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Godzie4sze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2011 rok.

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2011 rok.

Wykonanie budżetu - dochody

Wykonanie budżetu - wydatki

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie

Zestawienie stanu środków trwałych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy godziesze Wielkie za 2010 rok

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2010 rok.

Wykonanie budżetu - dochody

Wykonanie budżetu - wydatki

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2009 rok

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2009 rok

Wykonanie budżetu - dochody

Wykonanie budżetu - wydatki

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2008 rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2008 rok

Wykonanie budżetu - dochody

Wykonanie budżetu - wydatki

Zadania inwestycyjne w 2008 roku