Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady

Tryb działania Przewodniczącego Rady opisany jest w Statucie Gminy Godziesze Wielkie

 

§ 16

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

 

§ 17 Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1)  zwołuje Radę na sesje;

2)  przygotowuje porządek obrad sesji;

3)  przewodniczy obradom;

4)  sprawuje policję sesyjną;

5)  kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;

6)  zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

7)  podpisuje uchwały Rady;

8)  czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 18

1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 17, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić, w drodze uchwały, inną niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

 

§ 19 W zakresie, o jakim mowa w § 18 ust. 1, Przewodniczący może działać przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika.

 

§ 20 Do obowiązków I Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

 

§ 21 Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

 

§ 22 W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz I Wiceprzewodniczącego Rady, przepis § 20 stosuje się odpowiednio do II Wiceprzewodniczącego.

 

§ 23

1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.