Projekty szkolne

Nasze małe przedszkola

   

                          

                  

 Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PROJEKT
„NASZE MAŁE PRZEDSZKOLA"

Gmina Godziesze Wielkie od dnia 03.11.2010 r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Nasze małe przedszkola" polegającego na wydłużeniu czasu pracy przedszkoli codziennie o dwie godziny.

Projektem objęta zostanie grupa dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę.

        Celem głównym projektu jest: wdrożenie w Gminie Godziesze Wielkie systemu funkcjonowania przedszkoli w czasie wydłużonym o 2 godziny, zapewniającego dzieciom w wieku 3-5 lat uczęszczającym do przedszkoli właściwy rozwój psychofizyczny poparty fachową opieką wychowawczą i doradczą, prowadzącego do wzrostu zainteresowania edukacją przedszkolną.

W czasie wydłużonego czasu pracy placówek przeprowadzone zostaną dodatkowe, atrakcyjne zajęcia dla dzieci:

  -   zajęcia z muzyki,
  -   zajęcia z rytmiki z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  -   zajęcia z podstaw języka angielskiego,
  -   zajęcia z logopedii,
  -   zajęcia z plastyki,
  -   zajęcia z literatury dziecięcej,

W ramach projektu zatrudniliśmy także psychologa dziecięcego, który udzielać będzie konsultacji dla rodziców w sprawach związanych z problemami rozwojowymi i edukacyjnymi dzieci.

Projekt realizowany będzie do 31.07.2012 roku.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Informacja o naborze nauczycieli

Wzór wniosku

Lista wiadomości