Rolnictwo

Rolnictwo

Wniosek o szacowanie szkód w rolnictwie - 2019 rok 

 

 

KURENDA

DO ROLNIKÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

                  Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku zagrożeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Godziesze Wielkie pracuje Gminna Komisja do Szacowania Strat w Rolnictwie powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W związku z tym rolnicy mogą zgłaszać się do Komisji z wnioskiem o dokonanie oględzin uszkodzonych upraw w celu oszacowania strat.                        

Wnioski należy składaćw Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Komisja dokona oględzin niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.    

JEDNOCZEŚNIE ZAZNACZAM, ŻE ZGŁASZANA DO SZACOWANIA UPRAWA NIE MOŻE BYĆ ZEBRANA LUB USUNIĘTA PRZED DOKONANIEM OGLĘDZIN KOMISJI.

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html lub Urzędzie Gminy.

 

                                                             z up. Wójta Gminy
                                                            Alicja Jędrasiewicz
                                                          Zastępca Wójta Gminy

 

 

 

    *****************************************************************

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

W związku z przedłużającą się suszą na terenie Gminy Godziesze Wielkie, Gminna Komisja  do Szacowania Strat w Rolnictwie przedłuża przyjmowanie wniosków do dnia 26 sierpnia 2015r. W celu ustalenia strat w gospodarstwie do protokołu podaje się wszystkie uprawy roślinne oraz produkcję zwierzęcą. Wysokość tak opisanych strat nie może być niższa niż 30%.

Wnioski złożone w lipcu 2015r zostaną skorygowane i nie ma potrzeby ponownego ich składania.

Wnioski można składać do 26 sierpnia 2015 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html lub Urzędzie Gminy.

 

Wniosek do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Godzieszach Wielkich

 

 

   ************************************************************************************

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

                     Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku wystąpieniem w miesiącu maju bardzo niskich opadów deszczu zasygnalizowano Wojewodzie Wielkopolskiemu możliwość wystąpienia na terenie Gminy Godziesze Wielkie klęski suszy.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa wspólnie z INGW prowadzi system monitoringu suszy rolniczej, z ostatniego raportu wynika, że dotknięte trwale klęską suszy zostały na naszym terenie jedynie uprawy zbóż jarych.

W związku z tym można zgłaszać do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie wnioski o dokonanie oględzin na terenach upraw zbóż jarych, które zostały uszkodzone. Komisja sporządzi protokół,  który określi procentowe straty w całym gospodarstwie rolnym. W celu ustalenia strat w gospodarstwie do protokołu podaje się wszystkie uprawy roślinne oraz produkcję zwierzęcą. Wysokość tak opisanych strat nie może być niższa niż 30%

Protokół ten będzie podstawą o ubieganie się o dopłatę do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji.

                      

Wnioski można składać do 10 lipca 2015 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich. Komisja pracę rozpocznie od 13 lipca 2015 roku.    

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html lub Urzędzie Gminy.

 

 

Wniosek do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Godzieszach Wielkich

 

    

****************************************************************************** 

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku z wystąpieniem klęski huraganu i nawalnych deszczy rolnicy, mogą zgłaszać wnioski do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie o przeprowadzenie lustracji strat. Po dokonaniu oględzin uszkodzonych upraw Komisja sporządzi protokół strat, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt preferencyjny w przypadku uzyskania strat w rocznej produkcji powyżej 30 % lub do udokumentowania w ARiMR utraty plonu.                                                    

Wnioski można składać do 21 czerwca 2013 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

Komisja pracę rozpocznie po 24 czerwca 2013 roku.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html w Urzędzie Gminy lub u sołtysa.

 

                                                                                        z up. Wójta Gminy

                                                                                        Teresa Walęcka

                                                                                       Sekretarz Gminy

  

 

   Dokumenty do pobrania:

 Wniosek do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Godzieszach Wielkich

    

 

******************************************************************************* 

KURENDA 

DO
MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

        Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku z wystąpieniem wody na rzece Prośnie w dniach 04 - 08 maja 2013r rolnicy, których pola położone są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki mogą zgłaszać wnioski do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie o przeprowadzenie lustracji strat.

Po dokonaniu oględzin uszkodzonych upraw Komisja sporządzi protokół strat, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt preferencyjny w przypadku uzyskania strat w rocznej produkcji powyżej 30 % lub do udokumentowania w ARiMR utraty plonu w wyniku zalania.                                                    

 

Wnioski można składaćdo 23 maja 2013 rokuw pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

Komisja pracę rozpocznie 24 maja 2013 roku i do tego czasu nie należy uszkodzonych upraw zaorywać.

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html w Urzędzie Gminy lub u sołtysa.


Józef Podłużny

Wójt Gminy

   Pliki do pobrania:

   Informacja i oświadczenie o stratach poniesionych przez rolnika w 2013 roku 

 

 ****************************************************************************************************************

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

informuje:

każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 01 marca 2010 roku do 31 marca 2010 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Godziesze Wielkie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2010 roku,
  • w terminie od 1 września 2010 roku do 30 września 2010 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Godziesze Wielkie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2010 rok.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 roku wynosi 73,10 zł *  ilość ha użytków rolnych

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akzyzowego

Wzór wniosku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Wnioski należy składać w Urzedzie Gminy w Godzieszach Wielkich pok. 3, parter.

 

 

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

informuje:

każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 02 marca 2009 roku do 31 marca 2009 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Godziesze Wielkie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2008 roku do 28 lutego 2009 roku,
  • w terminie od 1 września 2009 roku do 30 września 2009 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Godziesze Wielkie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2009 rok.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2009 roku wynosi 73,10 zł *  ilość ha użytków rolnych

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akzyzowego

Wzór wniosku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Wnioski należy składać w Urzedzie Gminy w Godzieszach Wielkich pok. 3, parter.