Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

UWAGA PRACODAWCY

 

Od 1 września 2019 roku zmieniają się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

 I. SPEŁNIENIE WARUNKU ZDANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA EGZAMINU – STATUS PRACODAWCY A WŁAŚCIWY EGZAMIN

Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał:

1)     w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - EGZAMIN CZELADNICZY zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH;

2)     w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - EGZAMIN ZAWODOWY – egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA;

3)     młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Podstawa prawna ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

 Pracodawca – RZEMIEŚLNIK, którego definicja znajduje się w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 z późn zm.) kształci młodocianego pracownika, który zdaje egzamin czeladniczy w IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ/CECHU.

Pracodawca, który  NIE JEST RZEMIEŚLNIKIEM  kształci młodocianego pracownika, który zdaje egzamin zawodowy przed OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ.

O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA DECYDUJE ZDANIE EGZAMINU PRZEZ MŁODOCIANEGO PRZED WŁAŚCIWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ.

 

II. PROGNOZA ZAWODÓW – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10000 ZŁ

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi 10.000,00 zł, w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w prognozie – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276).

W części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi 10.000,00 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia.

Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest zatem zatrudnienie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w zawodzie wskazanym w prognozie.

   

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświadczenia o otrzymanej lub nie otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis