Jesteś tutaj:   

Wybory

Wybory ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023

 

Godziesze Wielkie, dnia 04-06-2019 roku

 

WÓJT GMINY GODZIESZE WIELKIE

ogłasza, że dnia 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników
Sądu Rejonowego w Kaliszu

na kadencję 2020 – 2023

 

Stosownie do art. 158, 159, 161 i 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j, Dz.U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

l) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy:

l) prezesi właściwych sądów,

2)     stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3)     obywatele – w ilości co najmniej 50 - mający czynne prawo wyborcze, zamieszkujący stale na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się:

l) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli należy dołączyć listę osób zgłaszających.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Wzory karty zgłoszenia i załączników dostępne są na stronie internetowej Gminy Godziesze Wielkie www.godzieszewielkie.pl/BIP/wybory/Wybory ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023 (wybory ławników na kadencję 2020-2023) lub w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w godzinach od 700 do 1500.

Zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych można dokonać poprzez złożenie karty zgłoszenia wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, pokój nr 5 — w terminie do dnia 30 czerwca br.

 

                                                                                                                     Józef Podłużny
                                                                                                                         Wójt Gminy

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydaturę na ławnika

Oświadczenia kandydata na ławnika

 

Lista wiadomości