Wybory Samorządowe 2014 rok

  

Zarządzenie Nr 79/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Godziesze Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

    Załącznik do uchwały

Uchwała nr XLII/242/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Godziesze Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XLV/484/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie podziału Powiatu Kaliskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  

Zarządzenie nr 314/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 września 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Uchwała nr XLIII/249/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku  

Postanowienie nr 13/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu, siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 25 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich, siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach.

Postanowienie nr 17/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 7 października 2014 roku o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.  

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 8 października 2014 roku   

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach  Wielkich w sprawie publicznego losowania składu obwodowych komisji wyborczych     

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 17 października 2014 roku o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 17 października 2014 roku - dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania komisji wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Godziesze Wielkie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 21 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Kaliskiego

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Uchwała nr 12/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Godziesze Wielkie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 

Uchwała Nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2014 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2014 roku o wynikach  wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego - Rada Gminy

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2014 roku o wynikach  wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego- Rada Powiatu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2014 roku o wynikach  wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego- Sejmik Województwa Wielkopolskiego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 17 lutego 2015 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Kaliszu, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku