Wybory samorządowe 2018 rok - 21 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Godziesze Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numrów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLVIII/304/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do radgmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 502/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Postanowienie Nr 21/I/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu kaliskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku.

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Terminy dyżurów Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 10 września 2018 roku w sprawie dyżurów Komisji w celu zgłaszania i rejestrowania list kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przez pełnomocników Komitetów Wyborczych 

Postanowienie Nr 199/I/30/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich

Postanowienie Nr 197/I/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała nr L/318/2018 Rady w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Uchwała Nr 1/2018  Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Uchwała Nr 2/2018  Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Uchwała Nr 3/2018  Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 12 września 2018 roku    

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 września 2018 r.o granicach obwodu głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wojtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 18.09.2018 r. - okręg wyborczy nr 15

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 18.09.2018 r. - okręg wyborczy nr 8 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 18.09.2018 r. - okręg wyborczy nr 14  

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 18.09.2018 r. - okręg wyborczy nr 11  

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 września 2018 roku  

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obiweszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kaliskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obiweszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich

Postanowienie Nr 230/I/30/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Godziesze Wielkie

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Godziesze Wielkie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu - terminy dyżurów

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich - terminy dyżurów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 października 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 w gminie Godziesze Wielkie

 

 

Wybory Wójta Gminy Godziesze Wielkie - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Wybory do Rady Gminy Godziesze Wielkie - Protokól z wyborów

Wybory do Rady Gminy Godziesze Wielkie - Zestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych

 

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego  

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze wojeództwa wielkopolskiego

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2018 roku o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w kraju w dniu 21 października 2018 r.  

Komunikat Komisarza wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostepniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.