Zamówienia publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - wykonanie zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj - nr sprawy: IK.U.271.4.2021

 

Ogłoszenie o zamówieniu - 04.08.2021 r.

SWZ z załącznikami - 04.08.2021 r.

Identyfikator postępowania miniPortal - 04.08.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ - 10.08.2021 r.

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 18.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert - 19.08.2021 r.

Lista wiadomości