Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

05.06.2013r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na :" 1. Przebudowa drogi gminnej nr 675910P w miejscowości Rafałów, Gminy Godziesze Wielkie. 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze g

Godziesze Wielkie: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 675910P w miejscowości Rafałów, Gminy Godziesze Wielkie. 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 675911P w miejscowości Końska Wieś.
Numer ogłoszenia: 100919 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168382 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 675910P w miejscowości Rafałów, Gminy Godziesze Wielkie. 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 675911P w miejscowości Końska Wieś..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZADANIE NR 1 Przebudowa drogi gminnej nr 675910P w miejscowości Rafałów. Zakres prac do zadania obejmuje: 1.)Wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m z obustronnym poboczami, poszerzenie istniejącej podbudowy o 0,5m na odcinku 127,6 mb, Projektowana konstrukcja nawierzchni: Na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+300 i od km 0+350 do 1+858,24 4cm - nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna 5 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Na odcinku od km 0+300 do km 0+350 4 cm - nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Na odcinku od km 1+858,24 do km 1+882,78 4 cm - nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2.)Wykonanie pobocza: 10 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Od km 0+000 do km 0+483 oraz od km 1+000 do km 1+861 pobocza o szerokości 0,25 Od km 0+600 do km 1+000 pobocza o szerokości 0,50m Od km 0+483 do km 0+600 pobocza o szerokości 0,75m Od km 1+681 do km 1+880 pobocza o szerokości 1,0 m. W projekcie przebudowy nawierzchni drogi zachowany został jej dotychczasowy przebieg. Na planie zagospodarowania terenu przedstawiono zakres budowy wraz z rozwiązaniami geometrycznymi w planie. 3.)Przebudowa przepustu W km 0+003,50 przebudowa przepustu z rur betonowych fi 400 na rury PCV fi 400 o długości 11,0 m wraz ze ściankami czołowymi, oraz odmulenie istniejącego rowu wzdłuż drogi gminnej na długości 50 m ( 2x 25m). 4.)Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe poprzez zachowanie stanu istniejącego przebiegu drogi w planie i zachowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, które dotychczas zapewniały odwodnienie przedmiotowej drogi. Od km 1+478,50 do km 1+619,50 przewidziano renowację istniejącego drenażu w celu poprawy odwodnienia korpusu drogi na tym odcinku. 5.)Oznakowanie pionowe Na drodze 675903P przed skrzyżowaniem z drogą 675910P należy ustawić tablice F-6, a następnie znaki D-1, Na wlocie w drogę 675910P ustawić znak B-5 8t z tabliczką nie dotyczy mieszkańców wsi Rafałów oraz znak B-33 40 Wylot drogi ze względu na złą widoczność oznakować znakiem B-20. Na drodze 675941P ustawić odpowiednio znaki A-IA-2 ze znakiem A-6b, A-6c, a następnie tablice F-6 Na drodze 675910P ustawić znak A-1, a sam zakręt w prawo zabezpieczyć tablicą kierującą U-3c, Na wlocie w drogę 675910P ustawić znak B-5 8t z tabliczka nie dotyczy mieszkańców wsi Rafałów oraz znak B-33 40 Wylot z drogi ze względu na złą widoczność oznakować znakiem B-20. Znaki winny być grupy wielkości ŚREDNIE o licu z folii odblaskowej II generacji. ZADANIE NR 2 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 675911P w miejscowości Końska Wieś na powierzchni 1200 m² (nakładka) Zakres prac do wykonania obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej w-wa ścieralna o grubości 3 cm po zagęszczeniu na istniejącej ( pokruszonej) nawierzchni asfaltowej na długości 300 mb i szerokości 4m...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SIDROG Sp.z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 330534,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 292095,26
  • Oferta z najniższą ceną: 292095,26 / Oferta z najwyższą ceną: 361022,21
  • Waluta: PLN.

 

 

Lista wiadomości