Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

06.06.2013 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na :"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Godziesze Wielkie"

WÓJT GMINY                                                 Godziesze Wielkie, dnia 06.06.2013 r.

GODZIESZE WIELKIE

ZP 271.34.2013

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Godziesze Wielkie"

 

 

 

Dnia 06.06.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich zawarto następującą umowę:

z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. z siedzibą; ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz na realizację zadania:

1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Godziesze Wielkie, z podziałem na następujące frakcje:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura

c) szkło  i opakowania ze szkła,

d) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

e) odpady wielkogabarytowe , opony i odpady problematyczne,

2) zapewnienie pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki

i gromadzenia odpadów,

3) zapewnienie pojemników przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane)

    odpady komunalne,

4) utrzymanie pojemników w odpowiedni stanie technicznym i sanitarnym.

 

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości