Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

08.08.2013r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowa dróg w nawierzchnię asfaltową na obszarze Gminy Godziesze Wielkie.


Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg w nawierzchnię asfaltową na obszarze Gminy Godziesze Wielkie.
Numer ogłoszenia: 158387 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130541 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w nawierzchnię asfaltową na obszarze Gminy Godziesze Wielkie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: 1. ZADANIE 1. Przebudowa drogi nr 4632 P w miejscowości Nowa Kakawa, na długości 350 mb. szerokość 4 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących: przepust pod drogą, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, formowanie poboczy z kruszywa łamanego., oznakowanie pionowe zgodnie z przedmiarem robót. 2. ZADANIE 2. Przebudowa nawierzchni drogi nr 4631 P w m. Zajączki Bankowe, na długości 490 mb. szer. 4,00 m, polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót. 3. ZADANIE 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żydów ul. Polna działka nr 11, na odcinku 476,7 mb. szer. 3,50 m. polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy - zgodnie z przedmiarem robót. 4. ZADANIE 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zadowice działki nr 346/2, 347/3, 356, 384/1, 384/3, na odcinku 288,10 mb. szer. 4,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SWIZ. 5. ZADANIE 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zajączki Bankowe dz. nr 203, na odcinku 150 mb. szer. 3,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót. 6. ZADANIE 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Droszewska dz. nr 329, na odcinku 340,7 mb. szer. 3,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót. 7. ZADANIE 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Droszewska dz. nr 574, na odcinku 237 mb. szer. 3,5 m, polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót. 8. ZADANIE 8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stara Kakawa dz. nr 124, 146/2, 112 na odcinku 100 mb., szer. 3,50 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy, umocnienie dna rowu wraz z wykonaniem przepustu zgodnie z przedmiarem robót. 9. ZADANIE 9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stobno Siódme nr 675946 P na odcinku 137,70 mb. szer. 3,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy, umocnienie dna rowu wraz z wykonaniem przepustu zgodnie z przedmiarem robót. 10. ZADANIE 10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m Bałdoń nr 675909 P, na odcinku 110 m. szer. 3,50 m. polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy, umocnienie dna rowu wraz z wykonaniem przepustu zgodnie z przedmiarem robót. Szczegółowy opis robót zawierają.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE 1. Przebudowa drogi nr 4632 P w miejscowości Nowa Kakawa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91516,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 87610,44
 • Oferta z najniższą ceną: 87610,44 / Oferta z najwyższą ceną: 104402,40
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE 2. Przebudowa nawierzchni drogi nr 4631 P w m. Zajączki Bankowe.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KALDROG Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117545,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 92866,81
 • Oferta z najniższą ceną: 92866,61 / Oferta z najwyższą ceną: 95052,52
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: ZADANIE 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żydów ul. Polna działka nr 11.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 98-235 Błaszki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98137,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71225,72
 • Oferta z najniższą ceną: 71225,72 / Oferta z najwyższą ceną: 76852,40
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: ZADANIE 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zadowice działki nr 346/2, 347/3, 356, 384/1, 384/3.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KALDROG Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74851,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58508,80
 • Oferta z najniższą ceną: 58508,80 / Oferta z najwyższą ceną: 62816,36
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: ZADANIE 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zajączki Bankowe dz. nr 203.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KALDROG Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28030,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23208,44
 • Oferta z najniższą ceną: 23208,44 / Oferta z najwyższą ceną: 24790,12
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: ZADANIE 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Droszewska dz. nr 329.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KALDROG Damian Dzikowski 62-200 Kalisz, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62550,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 47289,63
 • Oferta z najniższą ceną: 47289,63 / Oferta z najwyższą ceną: 47329,94
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: ZADANIE 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Droszewska dz. nr 574.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61788,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 50898,88
 • Oferta z najniższą ceną: 50898,88 / Oferta z najwyższą ceną: 53218,85
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: ZADANIE 8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stara Kakawa dz. nr 124, 146/2, 112.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIDROG Sp. z o.o. 98-235 Błaszki, Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100689,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71831,21
 • Oferta z najniższą ceną: 71831,21 / Oferta z najwyższą ceną: 82484,70
 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: ZADANIE 9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stobno Siódme nr 675946 P.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KALDROG Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39192,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32320,27
 • Oferta z najniższą ceną: 32320,27 / Oferta z najwyższą ceną: 35940,65
 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: ZADANIE 10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m Bałdoń nr 675909 P.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KALDROG Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20614,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17452,47
 • Oferta z najniższą ceną: 17452,47 / Oferta z najwyższą ceną: 18217,22
 • Waluta: PLN.

 

 

 

Lista wiadomości