Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Poprawa Gospodarki Wodno Ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.(Remont Pompowni Wodociągowej w Godzieszach Wielkich".

Godziesze Wielkie: Poprawa Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.(Remont Pompowni Wodociągowej w Godzieszach Wielkich.
Numer ogłoszenia: 213849 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175623 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.(Remont Pompowni Wodociągowej w Godzieszach Wielkich..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: -wymiana istniejących pomp oraz skorodowanych zbiorników hydroforowych na zestaw hydroforowy. Demontaż istniejących 3 szt. zbiorników hydroforowych o poj.4000 dm 3 każdy. Demontaż istniejących 3 szt. pomp typu S83.1. z silnikami 15 kW każda. Montaż w ich miejsce nowego 1szt. zestawu hydroforowego składającego się z 3 szt. pomp o parametrach Q =50 - 22,5 m3/h; H = 27,5 - 55 mH2O i mocy silnika 7,5 każdej z kompletną szafą AKPiA realizującą sterowanie za pośrednictwem przemiennika częstotliwości z zabezpieczeniem każdej z pomp przed suchobiegiem. Kolektory DN 150 ze stali ocynkowanej wyposażone w manometry, przetworniki ciśnienia i kompensatory. - wymiana uszkodzonego ogrodzenia terenu pompowni. Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z słupkami i bramą wjazdową dwuskrzydłową o łącznej długości 150 mb. Montaż słupków ogrodzeniowych o średnicy 42 mm i długości 2300 mm ocynkowanych i lakierowanych proszkowo, mocowanych w gruncie poprzez obetonowanie - 62szt. Montaż nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej i powlekanej o oczkach 35 x 35, wysokości 1,5m - 145,5 mb. Montaż wraz ze słupkami nowej bramy dwuskrzydłowej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo z wypełnieniem panelowym. Wysokość bramy 1,8 m, szerokość 4,5 m -1 kpl. - naprawa przeciekającego pokrycia dachu pompowni. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną pokładową z osnową z włókien szklanych o gramaturze min. 50 g/m2 i grubości 3 mm - 160 m2. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia z osnową z włókien szklanych o gramaturze min.60g/m2 i grubości min. 4,2 mm - 160 m2. -wymiana dwóch uszkodzonych i montaż dodatkowych dwóch nowych zasuw. Demontaż istniejących zasuw DN 100 - 2 szt. Montaż zasuw doziemnych klinowych krótkich, lakierowanych, DN 100 PN10/16 wraz z przedłużaczem teleskopowym trzpienia zasuw o długości 1750 mm oraz skrzynką uliczną do zasuw żeliwną - 4 kpl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.21.52-2, 45.26.00.00-7, 45.34.20.00-6, 45.23.31.61-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.Działanie 324 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma MILKOMATIC Sp. z o.o., ul.Hiacyntowa 4, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90162,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 89471,92

  • Oferta z najniższą ceną: 89471,92 / Oferta z najwyższą ceną: 165000,01

  • Waluta: PLN.


Lista wiadomości