Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

15.10.2013r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej nr 675958 w miejscowości Wolica osiedle – etap I roboty odwodnieniowe”.

Godziesze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej nr 675958 w miejscowości Wolica osiedle - etap I roboty odwodnieniowe.
Numer ogłoszenia: 214103 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192605 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 675958 w miejscowości Wolica osiedle - etap I roboty odwodnieniowe..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odwodnienie ulicy Projektowana I na odcinku od drogi powiatowej do łącznika nr 1, łącznika nr 1 i Projektowanej II od łącznika nr 1 do drogi powiatowej. Zakres tych robót jest częścią dokumentacji drogowej obejmującej część drogową wraz z odwodnieniem ulicy Projektowanej I, II i trzech łączników Na Osiedlu Wolica w gminie Godziesze. Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia 1. Ulica Projektowana I na odcinku do łącznika nr 1. Pod jezdnią ulicy Projektowana I przy drodze powiatowej przechodzi przepust średnicy 40 cm wykonany z rur PCV. Przepust jest w dobrym stanie technicznym. Projektowane są do wykonania jedynie dwie ścianki czołowe prefabrykowane wlotowa i wylotowa dla rur średnicy 40 cm. W obrębie wylotu z przepustu do wykonania są roboty związane z pogłębieniem rowu i umocnieniem go na wylotach płytami betonowymi 50x50x7, oraz z wykonaniem przykanalika średnicy 40 cm z rur PCV długości 8,0 m i zamontowanie wpustu ulicznego średnicy 40 cm. Do wpustu i dalej przykanalikiem do rowu spływać będą wody z korytek ściekowych ustawionych po południowej stronie ulicy Projektowana I. Korytka przylegać będą do krawężników 15x30. Zarówno krawężniki jak i korytka ściekowe osadzone będą na ławie z betonu C 12/15 z oporem. Na dalszym odcinku niweleta jezdni skierowana jest w stronę łącznika nr 1 i tam zostaną skierowane wody z korytek ściekowych do istniejącego rowu w łączniku. Istniejącą nawierzchnię z kamienia należy tak przeprofilować do jednostronnego spadku poprzecznego, aby wody opadowe spływały do korytek ściekowych. 2. Ulica Projektowana II na odcinku do łącznika nr 1 Pod ulicą Projektowaną II w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową przebiega przepust betonowy z rur o średnicy 30 cm. Projektowana jest wymiana tych rur na rury PCV karbowane średnicy 40 cm. Na wlocie i wylocie przepustu osadzone będą prefabrykowane ścianki czołowe. Do rowu, który zostanie na wylocie przepustu odmulony włączony zostanie przykanalik z rur PCV średnicy 40 cm. Przykanalik będzie łączył rów ze studnią rewizyjną pobudowaną na końcu rowu odwadniającego ulicę Projektowana II. Na długości 47 m przed studnią rów po stronie południowej ulicy Projektowana II umocniony będzie prefabrykowanymi korytkami ściekowymi zbrojonymi 68X74 cm. Wody z korytek wpadać będą do studni rewizyjnej przez wykonany w studni otwór. Rów na dalszym odcinku do łącznika nr 1 umocniony będzie płytami betonowymi 35x35x5 wbudowanymi na ławie z betonu C 8/10 grubości 10 cm. Pod projektowanymi zjazdami po południowej stronie należy założyć rury z PCV średnicy 40 cm z prefabrykowanymi ściankami czołowymi wlotowymi i wylotowymi a nawierzchnię w tym etapie robót należy pozostawić gruntową. Pod jezdnią ulicy Projektowana II na przedłużeniu istniejącego kanału z rur PCV w Łącznika nr 1 należy ułożyć rury karbowane PCV średnicy 40 cm z prefabrykowanym wylotem do rowu. Rów na tym odcinku będzie umocniony płytami betonowymi 35x35x5 wbudowanymi na ławie z betonu C 8/10 grubości 10 cm. Istniejący rów odwadniający po północnej stronie należy na tym etapie robót pozostawić. Ulicę należy przeprofilować z nadaniem wyraźnego spadku (ok.3%) w stronę rowu po południowej stronie. 3. Łącznik nr 1 Na tym etapie robót na Łączniku nr 1 należy odmulić istniejący rów i zamontować prefabrykowaną ściankę czołową wlotową do istniejącego kanału średnicy 40 cm. Na połączeniu istniejącego kanału z projektowanym przepustem pod ulicą Projektowaną II, który stanowi przedłużenie tego kanału - należy pobudować studzienkę deszczową średnicy 40 cm z wpustem ulicznym z bezpośrednim połączeniem do istniejącego kanału deszczowego. 4. Dostosowanie istniejącej podbudowy do wysokości ustawionych ścieków korytkowych. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża z mieszanki kamiennej 0/31,5 celem dostosowania wysokościowego do korytek ściekowych - kategoria gruntu: I-IV. Przemieszczanie kamienia z miejsc zawyżonych w stosunku do ścieku do miejsc zaniżonych. Szczegółowy opis robót zawierają: Projekt budowlany, Przekroje, Przedmiar robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące odrębne załączniki do SWIZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Wanat, ul. Lubelska 11, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91477,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 99658,17

  • Oferta z najniższą ceną: 99658,17 / Oferta z najwyższą ceną: 99658,17

  • Waluta: PLN.


Lista wiadomości