Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

27. 12. 2013r. -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie grzewczym od 01.01.2014 r. do 31.12.2

Godziesze Wielkie: Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie grzewczym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
Numer ogłoszenia: 281219 - 2013; data zamieszczenia: 27.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255015 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie grzewczym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego wraz z transportem i wyładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego do Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w szacunkowej ilości 200 ton. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia powyższej łącznej ilości zamówienia, w zależności od warunków atmosferycznych. 3. Dostarczony opał powinien spełniać następujące parametry techniczne: - kaloryczność co najmniej 25 000 KJ/kg, - zawartość popiołu nie wyższa niż 16%, - zawartość siarki nie wyższa niż 0,6%, - wilgotność całkowita nie wyższa niż 10%, - miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu, domieszek mułu. 4. Dostawa opału realizowana będzie partiami po każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zgłoszenia (w godzinach 7:30 - 15:00). Zamawiający w zgłoszeniu określi szczegóły ilości dostarczanej partii opału - minimum 5 ton. 5. Dostawa opału odbywać się będzie własnym transportem Wykonawcy na jego koszt. Samochód winien być dostosowany do przewozu węgla (wywrotka). Odbiór ilościowy i jakościowy dokonywany będzie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 6. Wykonawca na własny koszt zapewnia możliwość zważenia dostarczonego opału. W razie wątpliwości co do jakości miału, Zamawiający może przekazać pobrane próbki wadliwej partii towaru do zbadania w laboratorium. Koszty ponosi strona, dla której ocena jakości okaże się niekorzystna. 7. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie po każdej dostawie na podstawie wystawianych faktur (z 14-dniowym terminem płatności)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Węglopasz Spółka Jawna, Żołędowo ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 85166,00

  • Oferta z najniższą ceną: 85166,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109521,66

  • Waluta: PLN.


Lista wiadomości