Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

17.04.2014r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe."


Godziesze Wielkie: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe
Numer ogłoszenia: 85551 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57559 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie inwestycyjne pn. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w ulicach: Ostrowska i Zadowicka w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie w zakresie od zaślepionych odgałęzień kanału głównego zlokalizowanych w granicach prywatnych posesji z drogami publicznymi, do miejsc włączenia w wewnętrzną instalację kanalizacyjną na zewnątrz budynków wraz z jej podłączeniem. Ulica Zadowicka (droga gminna) oraz Ostrowska (droga powiatowa) charakteryzują się zwartą zabudową domów jednorodzinnych i gospodarczych. Szczegółowy zakres robót objęty niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowo-poglądowa, stanowiąca załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EKO -NAJ Artur Różewicz, ul. Sosnowa 5a, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 455284,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 386746,98

  • Oferta z najniższą ceną: 299454,84 / Oferta z najwyższą ceną: 570673,96

  • Waluta: PLN.

Lista wiadomości