Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

21.05.2014r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej nr 675900P i nr 675957P w Godzieszach Małych."

Godziesze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej nr 675900P i nr 675957P w Godzieszach Małych.
Numer ogłoszenia: 109407 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71439 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 675900P i nr 675957P w Godzieszach Małych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 675900 P i nr 675957 P w Godzieszach Małych. Droga nr 675900P, ul. Zadowicka w Godzieszach Małych - w ramach robót przygotowawczych i rozbiórkowych wykonane zostaną roboty pomiarowe, rozbiórka krawężników na długości 20 mb. wraz z ława fundamentową, roboty remontowe zniszczonej i pokruszonej nawierzchni na pow. 52 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 4612m², rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na pow. 10m². W ramach robót ziemnych wykonane zostanie koryto na poszerzenie jezdni o głębokości 37 cm na całej długości drogi. Poszerzenie obejmuje: wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, przy grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, wykonanie podbudowy górnej warstwy o grubości 8 cm po zagęszczeniu. Lewą strona jezdni poprowadzony zostanie chodnik dla ruchu pieszego o szerokości 2m. Od strony jezdni ograniczony krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm na ławie fundamentowej, a od strony skraju drogi obrzeżem betonowym o wymiarach 20x6x100 cm. Chodnik wykonany zostanie z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej o grubości 6 cm i 8 cm. Na istniejącą i przygotowaną podbudowę ułożona zostanie warstwa wiążaca na pow. 2000 m² o grubości 4 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 793 tony wbudowaną mechanicznie - mieszanka AC-16W50/70 dla KR 1-2. Na tak przygotowaną podbudowę włożona zostanie warstwa ścieralna nawierzchni o grubości 4 cm - mieszanka AC11S50/70 dla KR 1-2. Zjazdy na posesje wykonane zostaną z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm. Pobocza wykonane zostaną z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm na powierzchni 849 m². Odwodnienie drogi - poprzez spadek poprzeczny do istniejącego rowu przydrożnego, który zostanie oczyszczony, wyprofilowany, udrożniony i wzmocniony płytami ażurowymi na długości 188mb. W ramach organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostaną znaki drogowe: zakazu nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Oznakowanie poziome jezdni - liniami segregacyjnymi i krawędziowymi ciągłymi malowanymi mechanicznie. Zamontowane zostaną również progi zwalniające prędkość do 30 km/h. Dalszy ciąg i kontynuacja planowanej przebudowy drogi to droga o numerze 675957P, na której wykonane zostanie profilowanie istniejącej podbudowy na powierzchni 4030m², wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm, na powierzchni 3150m² oraz wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 dla KR 1-2 o grubości 4 cm, wraz z pasem postojowym o szerokości 1,5 m od km 1+877,70 do km 2+ 354,40km z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm. Całkowita długość nowo przebudowanej drogi to 2,609 km- długość nowo wybudowanego chodnika 1761 m o szerokości 2,0m, wydzielony zostanie pas postojowy o szerokości 1,5 m na długości 476 m...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1104387,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1143015,92

  • Oferta z najniższą ceną: 1143015,92 / Oferta z najwyższą ceną: 1342344,58

  • Waluta: PLN.


Lista wiadomości