Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

17.06.2014r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie."

Godziesze Wielkie: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie.
Numer ogłoszenia: 130423 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109261 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1). odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Godziesze Wielkie 2). udostępnienie pojemników na odpady zmieszane oraz worków na odpady zbierane selektywnie. 3). dbałość o należyty stan techniczny pojemników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 870000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 933865,74

  • Oferta z najniższą ceną: 933865,74 / Oferta z najwyższą ceną: 1268817,20

  • Waluta: PLN.


Lista wiadomości