Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

10.12.2014r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015"

Godziesze Wielkie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 255883 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235065 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w poszczególnych rejonach Gminy Godziesze Wielkie (rejonie 1, rejonie 2), z których każdy jest niezależną częścią zamówienia, usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015. Wykonawca zapewnia, przygotowuje i utrzymuje niezbędny zapas mieszanki piaskowo - solnej we własnym zakresie. Kod opisujący przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 90620000-9, 90630000-2. W każdym rejonie zakres usługi polega na: 1) uruchamianiu akcji czynnej zimowego utrzymania w ciągu 1 godziny od potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności jej rozpoczęcia. 2) prowadzeniu akcji czynnej tj. odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej w technologii (określonej przez Zamawiającego) posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną na drogach gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 w poszczególnych rejonach o następujących długościach - rejon 1 obejmujący sieć dróg gminnych o łącznej długości 39,00 km do odśnieżania w tym 16 km odcinków dróg do posypywania, - rejon 2 obejmujący sieć dróg gminnych o łącznej długości 29 km do odśnieżania w tym 17 km odcinków dróg do posypywania. Wg. standardu szczegółowo określonego przez Zamawiającego. Faktyczną ilość kilometrów, w ramach limitu do posypywania i odśnieżania, każdorazowo podaje Zamawiający d/s zimowego utrzymania dróg, zlecając uruchomienie -Akcji zimowej. 4) w czasie objętym umową tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2015 roku, w rejonie 1, który obejmuje wsie Wolica, Borek, Stobno, Bałdoń os strony Saczyna, Saczyn, Takomyśle, Skrzatki, Zajączki Bankowe, Godziesze Wielkie, Godzieszki, Końska Wieś przewiduje się wykonać następujący zakres zimowego utrzymania dróg. a) posypanie nawierzchni jezdni o szer. 3-4 m, mieszanką piasku i soli w ilości skutecznie likwidującej śliskość, bez pługowania - orientacyjna ilość km w rejonie 1 wynosi 16 km. b) pługowanie drogi o szerokości 3-4 m samochodami ciężarowymi - orientacyjna ilość km w rejonie wynosi 39 km., c) praca koparko-ładowarki na drodze - orientacyjna ilość m-godz. w sezonie wynosi 60. 5) w czasie objętym umową, w rejonie 2 który obejmuje wsie Żydów, Borek, Stobno Siódme, Józefów, Bałdoń - od strony Stobno Siódme, Godziesze Małe, Biała, Kąpie, Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice, Stara Kakawa, Nowa Kakawa, Kolonia Kakawa przewiduje się wykonać następujący zakres zimowego utrzymania dróg a) posypanie nawierzchni jezdni o szer. 3-4 m, mieszanką piasku i soli w ilości skutecznie likwidującej śliskość, bez pługowania - orientacyjna ilość km w sezonie wynosi 17 km., b) pługowanie drogi o szerokości 3-4 m samochodami ciężarowymi - orientacyjna ilość km w rejonie wynosi 29 km., e) praca koparko-ładowarki na drodze - orientacyjna ilość m-godz. w sezonie wynosi 60. 6) składaniu pisemnych meldunków i raportów dotyczących prowadzonej akcji. Wykonawca w ramach prowadzonej usługi, przekazuje do Zamawiającego meldunki o przebiegu akcji zimowej wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru - stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. 7) Do zimowego utrzymania dróg stosowana będzie: mieszanka piasku i soli (20% soli drogowej, 80% piasku). Zużycie mieszanki powinno odpowiadać ilości skutecznie likwidującej śliskość. O użyciu odpowiedniego sprzętu i uruchomieniu akcji decydować będzie Przedstawiciel Zamawiającego. Podane ilości roboczo godzin i km są i służą tylko do określenia ceny i porównania ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania natężenia prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015 - REJON 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Socjalna NASZA FIRMA, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4040,28
  • Oferta z najniższą ceną: 4040,28 / Oferta z najwyższą ceną: 4040,28
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015 - REJON 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wojciech Knop, ul. Ostrowska 26, 62-872 Godziesze Małe, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7188,48
  • Oferta z najniższą ceną: 6660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7188,48
  • Waluta: PLN.

 

                                                           Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                   /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości