Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

18.02.2015r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części

Godziesze Wielkie: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie.
Numer ogłoszenia: 21991 - 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4765 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w gminie Godziesze Wielkie z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej Kalisza - studnia włączeniowa w ul. Bizantyjskiej w Kaliszu. Sieć kanalizacyjnej lokalizuje się: w pasie dróg powiatowych (w poboczach): nr 4627P Kalisz - Wolica, nr 6232P Kalisz - Brzeziny (w tym oprócz kanałów- obie przepompownie), nr 4636P Borek - Wolica- Godziesze; w pasie drogi gminnej Wolica - Kalisz (w tym oprócz kanałów- komora pomiarowa.); w pasie ulicy Bizantyjskiej w Kaliszu ( włączenie do kanalizacji miejskiej Kalisza i studnia poboru próbek ścieków do analizy bio - chem.) Przedsięwzięcie usytuowano na terenie Gminy Godziesze Wielkie oraz w części na terenie miasta Kalisz. Obiekt będzie służył dla spławiania ścieków bytowo gospodarczych od mieszkańców i zakładów usługowych części Wolicy, części Borku oraz ścieków bytowo - gospodarczych (bez ścieków technologicznych - szpitalnych) ze szpitala w Wolicy, do kanalizacji miejskiej Kalisza - studnia włączeniowa w ul. Bizantyjskiej w Kaliszu. Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.24.23-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach: Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 181 859,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 948 500,00

·         Oferta z najniższą ceną: 948 500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1 618 117,83

·         Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

       /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości