Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

02.04.2015r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

 

Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 46613 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34045 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675953P ulica Ostrowska w Godzieszach Małych - polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 50/70 dla KR1-2 , o grubości 4cm po uprzednim skropieniu podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2. Istniejąca podbudowę z kruszywa kamiennego należy wyprofilować i wyrównać kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Średnia grubość wyrównania - 5 cm. Na projektowanych poszerzeniach należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm. Lokalizacja poszerzeń pokazana jest na planie sytuacyjnym. Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Istniejący przepust z rur betonowych na włączeniu ulicy Ostrowskiej do drogi powiatowej nr 5312P należy przebudować na przepust z rur HDPE fi 500 mm o sztywności obwodowej min.8 kN. 2. Przebudowa drogi gminnej nr 675947P w m. Godziesze Małe, ul. Zadowicka - polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, po uprzednim skropieniu podbudowy emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2. Istniejącą podbudowę z kruszywa kamiennego należy wyprofilować i wyrównać kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Od km 0+000 do 0+325 grubość podbudowy 5 cm, od km 0+325 do 0+427 grubość podbudowy 10 cm. Na projektowanych poszerzeniach i mijankach należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm. Lokalizacja poszerzeń i mijanki pokazana jest na planie sytuacyjnym. Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Istniejące rowy i przepusty należy oczyścić. Odwodnienie - od km 0+250 do km 0+388 projektuje się rów lewostronny. W ciągu rowu należy ułożyć 3 przepusty z rur PVC o średnicy 300 mm i sztywności obwodowej 8 kN w celu zapewnienia wjazdu na działki . długość przepustu - 5m. Wodę z rowu należy odprowadzić do rowu melioracyjnego kanałem deszczowym z rur PCV fi 300mm, poprzez działkę nr 259/1. 3.Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej numerami działek 7/1 i 17 w m. Wola Droszewska- polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej o grubości 4 cm, po uprzednim skropieniu podbudowy emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2. Istniejącą podbudowę z kruszywa kamiennego należy wyprofilować i wyrównać kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Budowlany Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 431293,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 306883,40
  • Oferta z najniższą ceną: 306883,40 / Oferta z najwyższą ceną: 458227,03
  • Waluta: PLN.

 

 

Lista wiadomości