Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

06.05.2015r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 64793 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51543 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na łącznej powierzchni 14 629,50m2. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 1) profilowanie istniejącej podbudowy, 2) utwardzenie destruktem nawierzchni dróg tłuczniowych, układarką z uwałowaniem, gr. po uwałowaniu 8 cm, 3) sprysk (powierzchniowe utrwalenie).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Budowlany Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 327201,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 376124,45

·         Oferta z najniższą ceną: 376124,45 / Oferta z najwyższą ceną: 376124,45

·         Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

       /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości