Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

15.03.2016r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej nr 675903P Krzemionka-Stara Kakawa"

Godziesze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej nr 675903P Krzemionka-Stara Kakawa

Numer ogłoszenia: 58432 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31106 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 675903P Krzemionka-Stara Kakawa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr 675903P Krzemionka - Stara Kakawa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5332P w miejscowości Krzemionka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4632P w miejscowości Stara Kakawa. Długość odcinka drogi 3,6928 km. Zakres robót obejmuje: - budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50m, grubości 3 cm , z obustronnymi poboczami o szerokości 0,80m. - wykonanie nowych chodników, peronów dla pasażerów, wysp dzielących, przejść dla pieszych, - odwodnienie drogi poprzez zachowanie istniejących spadków podłużnych i nadanie normatywnych spadków poprzecznych do istniejących rowów w pasie drogowym, które należy oczyścić z namułu. Na brakujących odcinkach wykonać nowe rowy. Zakres zamówienia opisany został szczegółowo w formularzu przedmiaru robót, zamieszczonym jako odrębny plik...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Budowlany Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 743921,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 488867,19

·         Oferta z najniższą ceną: 488867,19 / Oferta z najwyższą ceną: 613466,90

·         Waluta: PLN .

                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

       /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości