Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

09.06.2016r. - Ogłoszenie o udzielenia zamówienia na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Godziesze Wielkie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.
Numer ogłoszenia: 76613 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93292 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy inwestycji pn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie, przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Godziesze Wielkie w ramach przedsięwzięcia partnerskiego pn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki w zakresie ochrony środowiska, finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania Zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie. Zadanie obejmuje Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem .Grubość izolacji 14cm, Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem wełną mineralną. Grubość izolacji 18 cm, Docieplenie ścian wewnętrznych lekkich poddasza matami i płytami z wełny mineralnej. Grubość izolacji 14 cm, Docieplenie betonowego stropu wełną mineralną .Grubość izolacji 20 cm, Docieplenie dachu skośnego matami i płytami z wełny mineralnej. Grubość izolacji 18 cm, Wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe. Modernizacja systemy ogrzewania- wymiana grzejników, montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, płukanie instalacji. Zadanie Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej kakawie Zadanie obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Grubość izolacji 14cm...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         KAD Sp. z o.o., ul. Chopina 23/124, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231081,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 185808,01

·         Oferta z najniższą ceną: 185808,01 / Oferta z najwyższą ceną: 255955,20

·         Waluta: PLN .                                                                  Wójt Gminy Godziesze Wielkie

    

       /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości