Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

13.07.2016r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na utwardzeniu destruktem"

Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na utwardzeniu destruktem
Numer ogłoszenia: 132513 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94777 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na utwardzeniu destruktem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych polegającej na utwardzeniu destruktem nawierzchni dróg gminnych tłuczniowych na łącznej powierzchni 7 535,00 m2. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 1) profilowanie istniejącej podbudowy 2) ułożenie destruktu układarką z uwałowaniem gr. 8 cm. 3) sprysk (powierzchniowe utrwalenie)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157499,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 192776,37

·         Oferta z najniższą ceną: 192776,37 / Oferta z najwyższą ceną: 259505,40

·         Waluta: PLN .

 

                                                            Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości