Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

28.07.2016r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki, Gmina Godziesze Wielkie"

Godziesze Wielkie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki, Gmina Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 166431 - 2016; data zamieszczenia: 28.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108905 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki, Gmina Godziesze Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki, Gmina Godziesze Wielkie. Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m-ści Skrzatki z odprowadzeniem ścieków do zaprojektowanej przepompowni z odpływem ścieków sanitarnych zaprojektowanym rurociągiem tłocznym do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki - budowa sieci kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 SN8 (lite)- 741,5 mb (rury PVC Ø 200 SN8 lite w odcinkach L= 6 mb dostarcza Inwestor) - budowa odgałęzień kanalizacyjnych do granic prywatnych posesji z rur PCV Ø160 SN8 (lite)- 90,5 mb - budowa sieci kanalizacji tłocznej zgrzewanej doczołowo z rur PE 100, DN 110, SDR 17 PN 10DN prowadzonej we wspólnym wykopie z kanałem grawitacyjnym wraz z kanalizacją - 825 mb(rury PE 100, DN 110, PN 10 w odcinkach L=12 mb dostarcza Inwestor) - budowa studzienek kanalizacyjnych Ø 425 mm z włazem żeliwnym teleskopowym Ø 425 typu D 400- 16 szt. (studzienki kanalizacyjne dostarcza Inwestor) - budowa studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Ø 600 mm z adapterem pod właz żeliwno-betonowy D400 - 1 szt. - wykonanie przecisku pod drogą powiatową rurą stalową osłonową DN 200 ( 1 szt.) - 9,4 mb - wykonanie przecisku pod drogą powiatową rurą stalową osłonową DN 250 ( 5 szt.) - 52,8 mb - montaż polimerobetonowej obudowy przepompowni ścieków Ø 1500 wraz z wykonaniem żelbetowej płyty dennej i pierścienia dociążającego zgodnie z P.T. - 1 kpl. (przepompownię wraz z wyposażeniem technologicznym i AKPiA dostarcza Inwestor, rozruch po stronie Inwestora) - odtworzenie przydrożnego rowu zgodnie z Decyzją ZDP - 825 mb - odtworzenie nawierzchni gminnej drogi gruntowej - 100 m2 - przywrócenie terenu budowy oraz zjazdów do posesji do stanu pierwotnego - 1 kpl. 2.Inwestor dostarcza tylko te materiały, które zostały opisane w pkt. 1. Koszt pozostałych materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić w całkowitej cenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.24.23-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167019,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 117086,49

·         Oferta z najniższą ceną: 117086,49 / Oferta z najwyższą ceną: 208580,83

·         Waluta: PLN .

 

                                                            Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                 /-/ Józef Podłużny 

Lista wiadomości