Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

11.08.2016r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Termomodernizację świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich"

Godziesze Wielkie: Termomodernizacja świetlicy szkolnej

w Godzieszach Wielkich
Numer ogłoszenia: 179631 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148771 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO, - docieplenie stropodachu, - docieplenie podłogi na gruncie, - wymiana starych okien na okna PCV, - wymiana drzwi wejściowych i piwnicznych na drzwi al oraz stalowe techniczne, - wymiana instalacji c.w.u., - wymiana instalacji wewnętrznej i wykonanie linii zasilającej ciepłowniczej z kotłowni do piwnicy termomodernizowanego budynku. Kubatura - 222,50 m³ Powierzchnia użytkowa - 89,00 m 2 Szczegółowo przedmiot zamówienia określa: a. Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, b. Przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.23.10.00-3, 45.26.23.00-4, 45.42.10.00-4, 45.26.13.20-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejsze zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Remontowo-Budowlany MAXBUD Wojciech Przepiórka, Saczyn 40, 62-872 Godziesze Małe, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 169113,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 109962,00

·         Oferta z najniższą ceną: 109962,00 / Oferta z najwyższą ceną: 173040,57

·         Waluta: PLN .

 

                                                           Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                 /-/ Józef Podłużny  

Lista wiadomości