Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

11.08.2016r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej nr 675912P i nr 675940P Godziesze Małe - Zadowice - etap I"

Godziesze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej nr 675912P

i nr 675940P Godziesze Małe - Zadowice - etap I
Numer ogłoszenia: 179677 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148007 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 675912P i nr 675940P Godziesze Małe - Zadowice - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 675912 P i 675940 P Godziesze Małe i Zadowice - etap I - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312 P w miejscowości Godziesze Małe do km 1+041. Długość odcinka drogi 1 041,0 m. Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm + 5 cm po zagęszczeniu, 2. budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,50 m, grubości 4 cm, z obustronnymi poboczami tłuczniowymi o grubości 7 cm. po uwałowaniu, o szerokości 0,50 m. 3. odwodnienie drogi poprzez zachowanie istniejących spadków podłużnych i nadanie normatywnych spadków poprzecznych do istniejących rowów w pasie drogowym, które należy oczyścić z namułu. 4. wykonanie oznakowania wg. opracowanego projektu organizacji ruchu. Zakres zamówienia opisany został szczegółowo w formularzu przedmiaru robót, zamieszczonym jako odrębny plik...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         SIDROG Sp. zo.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 221016,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 156118,86

·         Oferta z najniższą ceną: 156118,86 / Oferta z najwyższą ceną: 219887,56

·         Waluta: PLN .


                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                 /-/ Józef Podłużny  

Lista wiadomości