Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

24.11.2016r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie-zad.nr 1-stanowiące część inwestycji pn Budowa kanalizacji san


Ogłoszenie nr 350770 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.

 

Godziesze Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie - zad. nr 1 - stanowiące część inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 314044-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 627 611 089, faks 627 611 053, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl
Adres strony internetowej (URL): www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie - zad. nr 1 - stanowiące część inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji zrealizowanej na terenie miejscowości Wolica w Etapie I - studnia włączeniowa S131. Sieć kanalizacyjna lokalizuje się: w pasie dróg powiatowych: nr 4627P Kalisz - Wolica, nr 4636P Borek - Wolica- Godziesze oraz w pasie drogi gminnej Wolica dz. nr 567. Przedsięwzięcie usytuowano na terenie Gminy Godziesze Wielkie, którego zakres obejmuje budowę: - kanalizacji sanitarnej PVC 200, SN8 (lite) - 2357,7 mb - odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji PVC 160, SN8(lite) - 454,3 mb - studni kanalizacyjnych betonowych fi 1000 z kinetą zabezpieczoną wykładziną poliuretanową - 59 szt. - trójników kanalizacyjnych PVC 200/160 - 24 szt. - przecisków pod drogą powiatową Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 42111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1129819.37
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
KANWOD Wiesław Tarczyński,  dt@kanwod.pl,  Węglew 218,  62-590,  Golina,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1161852.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1009256.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1720142.23
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

  
 
 
                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                 /-/ Józef Podłużny  

Lista wiadomości