Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

29.12.2016r. - Ogłoszenie o zmianie umowy na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie-zad.nr 1-stanowiące część inwestycji pn "Budowa kanalizacji sanitarnej

Godziesze Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie - zad. nr 1 - stanowiące część inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 314044-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak 
Numer ogłoszenia: 350770-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 627 611 089, faks 627 611 053, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl
Adres strony internetowej (URL): www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie - zad. nr 1 - stanowiące część inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji zrealizowanej na terenie miejscowości Wolica w Etapie I - studnia włączeniowa S131. Sieć kanalizacyjna lokalizuje się: w pasie dróg powiatowych: nr 4627P Kalisz - Wolica, nr 4636P Borek - Wolica- Godziesze oraz w pasie drogi gminnej Wolica dz. nr 567. Przedsięwzięcie usytuowano na terenie Gminy Godziesze Wielkie, którego zakres obejmuje budowę: - kanalizacji sanitarnej PVC 200, SN8 (lite) - 2357,7 mb - odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji PVC 160, SN8(lite) - 454,3 mb - studni kanalizacyjnych betonowych fi 1000 z kinetą zabezpieczoną wykładziną poliuretanową - 59 szt. - trójników kanalizacyjnych PVC 200/160 - 24 szt. - przecisków pod drogą powiatową Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

 II.4) Główny kod CPV:45000000-7

Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 42111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
02/11/2016 - 02/12/2016

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/11/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

KANWOD Wiesław Tarczyński,  dt@kanwod.pl,  Węglew 218,  62-590,  Golina,  kraj/woj. 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 944595.42 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe: 


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
15/11/2016

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: zmiana dot. wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 20.12.2016 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
- wystąpienie możliwości podłączenia nowych obiektów, które powstały po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz robót towarzyszących związanych z tą czynnością, - wykonanie przyłączy do nieruchomości, której właściciel złożył już po zakończeniu procesu projektowania. Konieczna była zmiana decyzji administracyjnych od których uzależnione jest prowadzenie robót budowlanych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

                                                        Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                 /-/ Józef Podłużny   

Lista wiadomości