Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

19.06.2017r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek, Wolica, Żydów, Etap I - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kana

Ogłoszenie nr 98313 - 2017 z dnia 2017-06-19 r.

Godziesze Wielkie: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek, Wolica, Żydów, Etap I - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 505197-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 627 611 089, faks 627 611 053, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl
Adres strony internetowej (URL): www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek, Wolica, Żydów, Etap I - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

ZP-U.271.01.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek, Wolica, Żydów, Etap I – Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie w zakresie od zaślepionych odgałęzień kanału głównego zlokalizowanych w granicach prywatnych posesji z drogami publicznymi, do miejsc włączenia w wewnętrzną instalację kanalizacyjną na zewnątrz budynków wraz z jej podłączeniem. Miejscowość Wolica charakteryzuje się zwartą zabudową domów jednorodzinnych i gospodarczych. Zakres robót: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści Wolica - 84 szt. - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite) - 1 711,70 mb - budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø200 SN8 (lite) - 20,8 mb - budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400 - 94 szt. - likwidacja istniejących osadników (szamb) - 9 szt. - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów utwardzonych - 113,9 m2 - włączenie instalacji budynków - 91 szt. - przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego - 84 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT361995.15
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak,  prdb-produkcja@o2.pl,  ul. Zaremby 16/9,  62-740,  Tuliszków,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 292603.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 292603.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 404330.72
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

                                                            

                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                 /-/ Józef Podłużny  

 

Lista wiadomości