Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

11.08.2017r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku-zadanie Nr 2, w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoś

Ogłoszenie nr 500012501-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa
i części Borku - zadanie Nr 2, w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 538548-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku - zadanie Nr 2, w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.03.2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku w gminie Godziesze Wielkie z odprowadzeniem ścieków do istniejącego gminnego systemu kanalizacji w miejscowości Borek oraz kanalizacji miejskiej Kalisza – studnia włączeniowa w ul. Rzymskiej w Kaliszu. I. Parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń dla kanalizacji sanitarnej dla części Borku: 1) Przewody kanalizacyjne a) kanały o łącznej długości L = 1 302,8 m, w tym: - kanał tłoczny Dz 90; PE 100 PN 10 o dług. L=581 m i zagłębieniu g = do 1,6 m; (dopuszcza się wykonanie kanału tłocznego z rur Dz 90, PE 110 RC PN 10 w technologii przewiertu sterowanego przy zachowaniu warunków zawartych w decyzjach ZDP oraz ZDM) - kanał grawitacyjny DN 200; PCV SN 8 (lite) o dług. L= 564,5 m i zagłębieniu g =do 2,5 m; na odcinku od P1 do S16 - kanał grawitacyjny (odgałęzienia boczne – 35 szt. zaślepione korkiem DN 160; PCV SN 8 (lite) o dł. L=157,3 m i zagłębieniu g= do 2,0 m b) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych fi 1000 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, monolityczne z dnem zabezpieczonym antykorozyjnie wkładką poliuretanową na całym dnie dennicy plus 5 cm na ścianie przy dennicy; beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T, c) przewiert rurą stalową DN 150 dla rurociągu tłocznego PE 90 - 16,5 mb (przejście poprzeczne pod drogą powiatową – 1 szt. ) 2) Przepompownia ścieków - oznaczona na planie jako P2 zlokalizowana w pasie drogowym o parametrach w punkcie pracy: a) wydajność Qp = 3,1 m3/h, b) wysokość podnoszenia Hp = 27 m. II. Parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń dla kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa: 1) Przewody kanalizacyjne a) kanały o łącznej długości L = 4 346,1 m, w tym: - kanał tłoczny Dz 90; PE 100 PN 10 o dług. L= 1633,5 m i zagłębieniu g = do 1,6 m; (dopuszcza się wykonanie kanału tłocznego z rur Dz 90, PE 110 RC PN 10 w technologii przewiertu sterowanego przy zachowaniu warunków zawartych w decyzjach ZDP oraz ZDM) - kanał grawitacyjny DN 200; PCV SN 8 (lite) o dług. L= 2270 m i zagłębieniu g =do 2,8 m; - kanał grawitacyjny (odgałęzienia boczne – 90 szt. zaślepione korkiem DN 160; PCV SN 8 (lite) o dł. L= 418,6 m i zagłębieniu g= do 2,0 m wg. poniższego zestawienia: - kanał grawitacyjny (odgałęzienia boczne – 4 szt. zaślepione korkiem DN 2000; PCV SN 8 (lite) o dł. L= 24 m i zagłębieniu g= do 2,0 m d) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych fi 1000 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, monolityczne z dnem zabezpieczonym antykorozyjnie wkładką poliuretanową na całym dnie dennicy plus 5 cm na ścianie przy dennicy; beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T, e) studzienka pomiarowa dla odprowadzenia ścieków do kanalizacji miejskiej Kalisza w ul. Rzymskiej z przepływomierzem Dn50 o zakresie pomiarowym od 3 do 60 m3/h, o błędzie pomiaru: 0,6 %, zamontowanym w komorze podziemnej – betonowej o średnicy Dw1500, w wykonaniu wg katalogu studni systemu BS wg norm DIN z pokrywą włazową typu ciężkiego, z zabezpieczeniem przeciwłamaniowym. Typ przepływomierza: przepływomierz elektromagnetyczny wielkość Dn50 f) krata koszowa na dopływie ścieków do przepompowni P1 o prześwicie d=1cm z obsługą ręczną, wmontowana w studnię kanalizacyjną S44– betonową o średnicy D1000 z pokrywą włazową typu ciężkiego, z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym g) przewiert rurą stalową DN 150 dla rurociągu tłocznego PE 90 - 11 mb (przejście poprzeczne pod drogą miejską – 1 szt. ) 2) Przepompownia ścieków - oznaczona na planie jako P1 zlokalizowana w pasie drogowym o parametrach w punkcie pracy: a) wydajność Qp = 4,8 m3/h, b) wysokość podnoszenia Hp = 38 m III. Wykonawca, w zakresie realizowanego zamówienia, zobowiązany jest do: 1) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 2) zapewnienia nadzoru archeologicznego, 3) opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, 4) opracowania projektu odtworzenia nawierzchni jezdni po przekopach zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Kaliskiego i uzgodnienia go z zarządcą drogi 5) wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, 6) uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i uiszczenie opłat oraz realizowanie robót zgodnie z Decyzjami Zarządu Powiatu Kaliskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, 7) powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac, 8) powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, 9) wykonania wszelkich badań i prób w tym inspekcji TV kanałów sanitarnych, 10) wykonania i zarejestrowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 11) wykonania dokumentacji powykonawczej, 12) przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych do uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2489228.23 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

tak

 

Nazwa wykonawcy: BUD-AN Sp. z o.o. – lider, 
Email wykonawcy: budmex01@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Kasztelana Zaremby 2/3 
Kod pocztowy: 62-740 
Miejscowość: Tuliszków 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak – partner 

Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Kraj/woj.: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3061750,72 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3061750,72 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3587329.99 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                 /-/ Józef Podłużny  

Lista wiadomości