Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

13.09.2017r. - Ogłoszenie o zmianie umowy na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku-zadanie Nr 2, w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolic

Ogłoszenie nr 500027754-N-2017 z dnia 13-09-2017 r.

Godziesze Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku - zadanie Nr 2, w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak 
Należy wskazać projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 538548-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak 
Numer ogłoszenia: 500012501-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku - zadanie Nr 2, w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.03.2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku w gminie Godziesze Wielkie z odprowadzeniem ścieków do istniejącego gminnego systemu kanalizacji w miejscowości Borek oraz kanalizacji miejskiej Kalisza – studnia włączeniowa w ul. Rzymskiej w Kaliszu. I. Parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń dla kanalizacji sanitarnej dla części Borku: 1) Przewody kanalizacyjne a) kanały o łącznej długości L = 1 302,8 m, w tym: - kanał tłoczny Dz 90; PE 100 PN 10 o dług. L=581 m i zagłębieniu g = do 1,6 m; (dopuszcza się wykonanie kanału tłocznego z rur Dz 90, PE 110 RC PN 10 w technologii przewiertu sterowanego przy zachowaniu warunków zawartych w decyzjach ZDP oraz ZDM) - kanał grawitacyjny DN 200; PCV SN 8 (lite) o dług. L= 564,5 m i zagłębieniu g =do 2,5 m; na odcinku od P1 do S16 - kanał grawitacyjny (odgałęzienia boczne – 35 szt. zaślepione korkiem DN 160; PCV SN 8 (lite) o dł. L=157,3 m i zagłębieniu g= do 2,0 m b) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych fi 1000 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, monolityczne z dnem zabezpieczonym antykorozyjnie wkładką poliuretanową na całym dnie dennicy plus 5 cm na ścianie przy dennicy; beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T, c) przewiert rurą stalową DN 150 dla rurociągu tłocznego PE 90 - 16,5 mb (przejście poprzeczne pod drogą powiatową – 1 szt. ) 2) Przepompownia ścieków - oznaczona na planie jako P2 zlokalizowana w pasie drogowym o parametrach w punkcie pracy: a) wydajność Qp = 3,1 m3/h, b) wysokość podnoszenia Hp = 27 m. II. Parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń dla kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa: 1) Przewody kanalizacyjne a) kanały o łącznej długości L = 4 346,1 m, w tym: - kanał tłoczny Dz 90; PE 100 PN 10 o dług. L= 1633,5 m i zagłębieniu g = do 1,6 m; (dopuszcza się wykonanie kanału tłocznego z rur Dz 90, PE 110 RC PN 10 w technologii przewiertu sterowanego przy zachowaniu warunków zawartych w decyzjach ZDP oraz ZDM) - kanał grawitacyjny DN 200; PCV SN 8 (lite) o dług. L= 2270 m i zagłębieniu g =do 2,8 m; - kanał grawitacyjny (odgałęzienia boczne – 90 szt. zaślepione korkiem DN 160; PCV SN 8 (lite) o dł. L= 418,6 m i zagłębieniu g= do 2,0 m wg. poniższego zestawienia: - kanał grawitacyjny (odgałęzienia boczne – 4 szt. zaślepione korkiem DN 2000; PCV SN 8 (lite) o dł. L= 24 m i zagłębieniu g= do 2,0 m d) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych fi 1000 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, monolityczne z dnem zabezpieczonym antykorozyjnie wkładką poliuretanową na całym dnie dennicy plus 5 cm na ścianie przy dennicy; beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T, e) studzienka pomiarowa dla odprowadzenia ścieków do kanalizacji miejskiej Kalisza w ul. Rzymskiej z przepływomierzem Dn50 o zakresie pomiarowym od 3 do 60 m3/h, o błędzie pomiaru: 0,6 %, zamontowanym w komorze podziemnej – betonowej o średnicy Dw1500, w wykonaniu wg katalogu studni systemu BS wg norm DIN z pokrywą włazową typu ciężkiego, z zabezpieczeniem przeciwłamaniowym. Typ przepływomierza: przepływomierz elektromagnetyczny wielkość Dn50 f) krata koszowa na dopływie ścieków do przepompowni P1 o prześwicie d=1cm z obsługą ręczną, wmontowana w studnię kanalizacyjną S44– betonową o średnicy D1000 z pokrywą włazową typu ciężkiego, z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym g) przewiert rurą stalową DN 150 dla rurociągu tłocznego PE 90 - 11 mb (przejście poprzeczne pod drogą miejską – 1 szt. ) 2) Przepompownia ścieków - oznaczona na planie jako P1 zlokalizowana w pasie drogowym o parametrach w punkcie pracy: a) wydajność Qp = 4,8 m3/h, b) wysokość podnoszenia Hp = 38 m III. Wykonawca, w zakresie realizowanego zamówienia, zobowiązany jest do: 1) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 2) zapewnienia nadzoru archeologicznego, 3) opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, 4) opracowania projektu odtworzenia nawierzchni jezdni po przekopach zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Kaliskiego i uzgodnienia go z zarządcą drogi 5) wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, 6) uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i uiszczenie opłat oraz realizowanie robót zgodnie z Decyzjami Zarządu Powiatu Kaliskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, 7) powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac, 8) powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, 9) wykonania wszelkich badań i prób w tym inspekcji TV kanałów sanitarnych, 10) wykonania i zarejestrowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 11) wykonania dokumentacji powykonawczej, 12) przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych do uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45111240-2,

45231110-9,

45231340-2,

45233142-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
08.08.2017 - 07.09.2017

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
01/09/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
przedłużenie o 32 dni terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Wykonawcy będącego następstwem okoliczności od niego niezależnych

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 
przedłużenie o 32 dni terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Wykonawcy będącego następstwem okoliczności od niego niezależnych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
konieczność prowadzenia archeologicznych prac dokumentacyjno - zabezpieczających na terenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydów

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

                                                        Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                 /-/ Józef Podłużny   

Lista wiadomości