Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

15.11.2017r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I"


Ogłoszenie nr 500059242-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 583766-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP-U.271.05.2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Krzemionka, Kapie i części Woli Droszewskiej w gminie Godziesze Wielkie z odprowadzeniem ścieków do istniejącego gminnego systemu kanalizacji w miejscowości Godziesze Małe. I. Parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń dla kanalizacji sanitarnej 1) Przewody kanalizacyjne a) kanały o łącznej długości L = 10 035,85 m, w tym: - kanał tłoczny Dz 125, PE100, PN10 o dług. L=2189,5 m - kanał tłoczny Dz 90; PE 100 PN 10 o dług. L=1010,5 m - kanał tłoczny Dz 75; PE 100 PN 10 o dług. L=269,0 m - kanał grawitacyjny DN 200; PCV; SN 8 (lite) o dług. L= 5468,15 m - kanał grawitacyjny (odgałęzienia boczne zaślepione korkiem) DN 160; PCV; SN 8 (lite) o dług. L=1098,70 m b) studzienki kanalizacyjne rewizyjne tworzywowe o średnicy rury karbowanej DN 400 z kinnetami Ø200 z włazami typu D400 - 127 szt. c) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych fi 1000 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T, - 1 szt. d) studzienki kanalizacyjne rozprężne z kręgów betonowych fi 1000 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T, - 10 szt. e) studzienki kanalizacyjne rozprężne z kręgów betonowych fi 1200 łączonych za pomocą uszczelek z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, beton klasy C35/45, nasiąkliwość ≤ 5%; z włazam fi 600 żeliwne z wypełnieniem betonowym – nośność 40T, - 2 szt. f) przewierty rurą stalową DN 150, 200, 300 - 855,5 m 2) Przepompownia ścieków - oznaczone na planach jako P1, P2, P3, P9, P11, P12, P13, P16 z wyposażeniem zawartym w opisie technicznym projektu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3087253.57 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: EKO-KAN-GAZ Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: eko-kan-gaz@wp.pl 
Adres pocztowy: Karski, ul. Akacjowa 10 
Kod pocztowy: 63-410 
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski 2 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3797321.89 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3535893.41 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5818696.79 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 

     Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                 /-/ Józef Podłużny  

Lista wiadomości